Print

Fjernvarme er fremsynet varme

Man skal tænke helhedsorienteret, når miljøproblemerne skal løses. Fjernvarmesystemet er en fremsynet infrastruktur, som sikrer, at varmeforsyningen i storbyen kan blive stadig mere grøn, i takt med at der udvikles nye teknologiske løsninger.

Når tæt bebyggede områder i Danmark skal forsynes med energi, forbruges der fossile brændsler, som medfører CO2-udledning. Sådan er det i dag, og sådan vil det trods tekniske landvindinger være mange år frem i tiden. Den store udfordring er derfor at begrænse forbruget af fossile brændsler mest muligt, og her er man kommet længere i Storkøbenhavn end i mange tilsvarende hovedstæder. Det skyldes først og fremmest det udbyggede fjernvarmesystem, som blev politisk besluttet for mere end 25 år siden, og som hovedparten af borgere og virksomheder, der har et varmebehov, er tilsluttet i dag.

Fjernvarme er en effektiv og bæredygtig løsning i storbyer med tæt bebyggelse, fordi det giver massive energibesparelser. Brændslerne bliver udnyttet optimalt, og der er et minimalt varmetab, når varmen skal transporteres ud til kunderne.

Fjernvarme reducerer energiforbruget

Der er flere grunde til, at fjernvarmesystemet reducerer energiforbruget og dermed CO2-udledningen væsentligt. Kraftvarme, hvor fjernvarme produceres sammen med el, giver store energibesparelser i forhold til, at el og varme produceres hver for sig. Det skyldes, at spildvarmen fra produktionen af el udnyttes.

Overskudsvarmen fra forbrænding af affald kan opsamles og transporteres som fjernvarme ud til forbrugerne. Uden fjernvarmenettet ville al denne varme gå til spilde og skulle nedkøles – for eksempel ved at blive ledt ud i havet.

Fjernvarmenettet har også gjort det muligt at samle varmeproduktionen i storskala på moderne anlæg, der ligger centralt. Det giver yderligere effektivitet, fordi få, store varmeforsyningsanlæg kan producere varme til byen meget mere effektivt end mange, små private anlæg. Der er rift om pladsen i storbyerne, og så er det en fordel at reducere antallet af produktionsanlæg så meget som muligt. De fylder – både fysisk og æstetisk.

Miljørigtige brændsler kan prioriteres

Der skal en anselig mængde brændsel til for at dække varmebehovet i de fem kommuner, som bliver forsynet via CTR’s fjernvarmenet. Det sker i dag med en kombination af fossile og fossilfrie brændsler, hvor de grønne brændsler gradvist vinder større indpas.

Af fossile brændsler har kraftvarmeværkerne i de senere år øget brugen af naturgas i stedet for kul. Det er med til at mindske CO2-udledningen. Halmpiller, træpiller og hovedparten af affald til forbrænding udgør grundstammen i de fossilfrie brændsler. Der er også et geotermisk anlæg, som pumper varme op fra undergrunden til fjernvarmekunderne.

Fjernvarmesystemet giver mulighed for, at CTR til enhver tid kan prioritere de mest miljørigtige brændsler og varmeanlæg. Prioriteringen er baseret på politiske beslutninger og reguleres af lovgivningen via bl.a. afgifter og aftaler om brug af biomasse. Men det er fjernvarmesystemet, der er garant for fleksibiliteten og gør det muligt at skrue op for de miljømæssige ambitioner. Kun fantasien og de tekniske landvindinger sætter grænser for, hvilke fossilfrie energikilder, der kan tilsluttes fjernvarmenettet.

Fjernvarme er bæredygtighed på flere planer

Det er en forudsætning for en bæredygtig udvikling af storbyen, at miljø, økonomi og andre forhold af betydning for borgernes velfærd samtænkes og optimeres. Fjernvarmesystemet er et eksempel på sådan en helhedstankegang.

Fjernvarme er ikke blot en gevinst for miljøet. Den enkelte forbruger får en stabil, enkel og sikker forsyning af varme. Og den effektive udnyttelse af brændslerne og systemets fleksibilitet giver store økonomiske besparelser, som både kommer forbrugerne og samfundet til gode.

Med kvaliteten i behold 20.000 m3 vand cirkulerer i transmissionssystemet. Det svarer til indholdet i 500 tankvogne. Vandet er renset for ilt, mineraler og salte for at beskytte stålrørene indefra mod nedbrydning og belægninger.
Fordele & gode råd om fjernvarme Ca. 60 procent  af de danske boliger får deres varme via fjernvarme. Det er den energiform, der typisk udleder mindst CO2 sammenlignet med andre energikilder

--> Læs Energistyrelsens råd om fjernvarme