Print

CTR's historie

I 1984 afsatte CTR's fem interessentkommuner fem år og to milliarder kroner til at skabe et fælles transmissionssystem.

Ideen var at udnytte overskudsvarmen fra kraftværker og affaldsforbrænding og derved spare 40 procent af energiforbruget og samtidig blive uafhængig af olie.

Den 54 km lange transmissionsledning blev anlagt, og projektet blev gennemført til tiden og til prisen, og resultatet var et system, der i dag forsyner godt 250.000 boliger i hovedstadsområdet med klimavenlig fjernvarme.

Milepæle i CTR's historie


1973
Den første energikrise sætter for alvor energi på dagsordenen. Spørgsmålet er, hvordan Danmark kan blive mindre afhængig af olie.

1976
Regeringen fremlægger Danmarks første samlede energiplan "DE76".

1978
Elkraft udsender rapporten "kraft/varmetransmission i Hovedstadsområdet". Rapporten konkluderer, at det er økonomisk attraktivt at etablere et varmetransmissionsnet, og at det er uden betydning for økonomien, hvor nye kraftvarmeværker placeres.

1979

Verden oplever den anden oliekrise, og i Danmark bliver Lov om varmeforsyning vedtaget. Loven stiller krav om varmeplanlægning i alle kommuner. Kommunerne i hovedstaden drøfter et samarbejde.

1982
Varmeplanlægningen er i gang i hele landet, og energiministerens arbejdsgruppe, Bülowudvalget, udsender rapport om hovedstadsområdets kraftvarmeforsyning. Fem kommuner forbereder etableringen af CTR.

1983
Elkraft og de to kraftværksselskaber, Københavns Belysningsvæsen og Isefjordsværket, indgår efter flere års drøftelser om ét nyt kraftværk et kompromis om at etablere to nye værker beliggende henholdsvis på Amager og Avedøre Holme .

1984

Stiftende bestyrelsesmøde for CTR blev afholdt den 29. februar.

1985
En ny blok 7 på H. C. Ørsted Værket bliver indviet, og Valby kan dermed forsynes med fjernvarme samtidig med, at Vestegnkommunernes Kraftvarmeselskab, VEKS kan trække på den nye kapacitet i en overgangsperiode.

1986
Tårnby Kommune modtager som den første varme fra CTR's transmissionsnet.

1987
Tunnel under havnen bliver færdig. Hovedparten af København og Frederiksberg kommer på det overordnede net. Også døgnovervågningen er på plads. Transmissionsanlægget bliver officielt indviet den 1. oktober. VEKS modtager varme fra CTR, indtil Avedøreværket er i drift.

1988
Gentofte og Gladsaxe bliver koblet på transmissionsnettet.

1989
Første fase af beslutningen fra 1983 om kraftværksudbygning er en realitet med Elkrafts idriftsættelse af en ny tredje blok på Amagerværket.

1990
Brønshøj kommer med, da sjette og sidste etape af transmissionsnettet kommer i drift. Der mangler fortsat etablering af nogle spidslastcentraler og vekslerstationer. Der er brugt ca. 2,2 mia. kr. ud af en anlægsramme på 2,5 mia. kr. i 1990-priser. Det nye værk på Avedøre Holme bliver idriftsat af Elkraft og forsyner VEKS, som derefter ikke får varme fra CTR, bortset fra når den samlede drift kan optimeres ved samkørsel.

1993
Der bliver etableret en varmeakkumulator på Avedøreværket. Det betyder, sammen med en forstærkning af nettet imellem CTR's og VEKS' systemer, at driften af det samlede transmissionsnet kan optimeres yderligere. En varmeakkumulator på Amagerværket kommer til nogle år senere. CTR's administration og kontrolrum samles under et tag på Frederiksberg.

1994
CTR indgår en principaftale om at aftage varme fra en kommende kraftvarmeblok 2 på Avedøreværket. Den nye blok skal sikre den fortsatte forsyning af det samlede system med kraftvarme.

2000
Der sættes et foreløbigt punktum for CTR's anlæg af en række spidslastcentraler over den samlede periode med idriftsættelse af ny central i Utterslev og supplering af centralen på Frederiksberg. CTR deltager i et samarbejde om efterforskning og indvinding af geotermisk energi i hovedstadsområdet. Energi E2 dannes ved fusion af kraftværksselskaberne på Sjælland.

2001
Avedøreværkets blok 2 bliver idriftsat.

2004
Blok 2 på Amagerværket er ombygget til at kunne anvende biomasse, og CTR aftaler at ville aftage varme fra en kommende nyrenoveret blok 1.

2006
Hovedstadsområdets geotermiske anlæg bliver indviet. Senere på året bliver CTR's spidslastcentral, der er etableret som erstatning for en nedlagt central, i Københavns Lufthavn indviet. Energi E2 fusioneres ind i DONG Energy, og Vattenfall overtager Amagerværket.

2008
Varmelastsamarbejdet imellem CTR, KE og VEKS overtager rollen som koordinerende lastfordeler af kraftværksselskabernes kraftvarmeværker, hvilket tidligere har påhvilet først Elkraft, siden Energi E2. Det betyder, at der fortsat kan ske en samlet optimering af el- og varmeproduktionen i hovedstadsområdet, selvom de to kraftværksselskaber konkurrerer på elsiden.

2009
Den nyrenoverede blok 1 på Amagerværket bliver idriftsat. CTR holder 25 års jubilæum.

2011

Lagerkapacitet for træpiller på Avedøreværket bliver udbygget med forøget CO2 fri produktion som resultat.

2012
Gladsaxe og Gentofte kommuner godkender udbygningsplaner, hvor eksisterende naturgas-kunder konverteres til fjernvarme.

2013
Svanemølleværkets kraftvarmeanlæg bliver taget ud af drift, og CTR modtager herefter varme fra Svanemølleværkets spidslastkedler uden samtidig elproduktion.

2014
HOFOR køber Amagerværket fra Vattenfall til overtagelse 1/1-2014.
Ny vekslerstation bliver indviet i Gladsaxe.
CTR, HOFOR og VEKS overtager DONG Energys andel af HGS.
Varmeplan Hovedstaden 3 bliver offentliggjort.
CTR definerer værdierne Ansvarlighed, Sikkerhed & Fremsynethed.
Der sker en omlægning af nogle kedler fra Olie til Naturgas.
CTR indgår principaftale med HOFOR om etablering af AMV4 til erstatning for AMV3.

2015
Geotermianlægget bliver oprenset og der bliver skudt nye huller i den vandførende formation i undergrunden.
Der bliver idriftsat en ny spidslastcentral i Gladsaxe.