Print

Vedtægter

Navn

§ 1.

Interessentskabets navn er Centralkommunernes Transmissionsselskab I/S (Metropolitan Copenhagen Heating Transmission Company), forkortet CTR I/S.

Hjemsted

§ 2.

Interessentskabets hjemsted er Frederiksberg.

Formål

§ 3.

stk. 1. Interessentskabets formål er til fordel for de enkelte forbrugere af fjernvarme i forsyningsområdet og samfundet som helhed i egne ledningsnet at transportere og supplere den til rådighed værende varme fra varmeproducerende værker til de enkelte aftagende kommuner eller lokale varmeforsyningsselskaber.

stk. 2. Varmen forudsættes aftaget fra kraftvarmeværker, anlæg der udelukkende producerer varme, affaldsforbrændingsanlæg, fra større industrivirksomheder og private kedelcentraler samt fra geotermiske anlæg m.v.

§ 4.

Som et led i formålet skal interessentskabet forestå planlægning, etablering, drift, finansiering og videreudvikling af transmissionssystemet og egne produktionsanlæg.

Deltagere

§ 5.

stk. 1. Interessentskabsdeltagere er Frederiksberg, Gentofte, Gladsaxe, København og Tårnby kommuner.

stk. 2. Yderligere deltagere kan optages i overensstemmelse med nærværende vedtægters § 14.

Hæftelse

§ 6.

stk. 1. I forhold til tredjemand hæfter deltagerne direkte, solidarisk og med hele deres formue for interessentskabets forpligtelser.

stk. 2. Bestyrelsen kan dog beslutte, at lån optages helt eller delvis uden solidarisk hæftelse.

stk. 3. I det indbyrdes forhold hæfter hver interessent i forholdene:

Frederiksberg Kommune

16,0

Gentofte Kommune

6,5

Gladsaxe Kommune

3,5

Københavns Kommune

69,0

Tårnby Kommune

5,0

stk. 4. Fordelingen er baseret på det forventede nettoårsvarmeforbrug i år 2002.

stk. 5. Såfremt det måtte vise sig, at det relative forventede nettoårsvarmeforbrug ændres væsentligt, kan hver af deltagerne kræve tilsvarende regulering af de i stk. 3 nævnte fordelingstal. Ændring af fordelingstal træder i kraft med virkning fra begyndelsen af det regnskabsår, der følger efter revisionen.

stk. 6. Spørgsmålet om eventuel ændring af fordelingstallene på grund af væsentlige ændringer i det forventede nettoårsvarmeforbrug drøftes mellem deltagerne hvert femte år, første gang i 1989.

stk. 7. Deltagerne ejer selskabsformuen i forholdet, der følger af stk. 3-6.

Kapitalgrundlag

§ 7.

stk. 1. Interessentskabets indskudskapital udgør 15.000.000 kr., der ved stiftelsen er indbetalt af deltagerne til interessentskabet i det i § 6, stk. 3 nævnte forhold.

stk. 2. Interessentskabets virksomhed finansieres derudover ved henlæggelser, konsolidering af indskudskapitalen og låntagning.

stk. 3. I det omfang bestyrelsen måtte anse det for nødvendigt at præstere yderligere indskud, er deltagerne forpligtede dertil, jf. § 14.

Bestyrelse

§ 8.

stk. 1. Bestyrelsen er interessentskabets øverste myndighed.

stk. 2. Bestyrelsen består af 8 medlemmer, hvoraf deltagerne udpeger:

Frederiksberg Kommune1 medlem
Gentofte Kommune1 medlem
Gladsaxe Kommune1 medlem
Københavns Kommune4 medlemmer
Tårnby Kommune1 medlem


stk. 3. Bestyrelsens medlemmer udpeges for 4-årige perioder følgende de kommunale valgperioder. En bestyrelses funktionsperiode fortsætter dog, indtil en ny bestyrelse har konstitueret sig.

§ 9.

For hvert medlem udpeger deltagerne på samme måde en suppleant.

§ 10.

Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand og næstformand, der ikke kan være udpeget af samme deltager. Næstformanden varetager i formandens forfald dennes opgaver.

§ 11.


stk. 1. Enhver deltager, bestyrelsens formand eller interessentskabets direktion kan forlange indkaldelse af bestyrelsen, såfremt det angives, hvilke spørgsmål bestyrelsen skal behandle.

stk. 2. Bestyrelsen indkaldes af formanden, der leder dens møder. Indkaldelsen sker med mindst 1 uges varsel, med mindre formanden skønner, at presserende grunde nødvendiggør et kortere varsel. Med indkaldelsen skal følge dagsorden og alle nødvendige oplysninger.

stk. 3. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når et flertal af medlemmerne eller suppleanter for de fraværende er tilstede.

stk. 4. Bestyrelsen kan nedsætte udvalg til i samarbejde med direktionen at behandle spørgsmål om interessentskabets økonomi, anlæg og drift, herunder forberedelse af sager, der forelægges bestyrelsen. Bestyrelsen bestemmer udvalgenes sammensætning og fastsætter regler for deres virksomhed.

stk. 5. Bestyrelsen fastsætter de nærmere regler for sit virke, herunder størrelsen af vederlag, diæter og godtgørelser til bestyrelsens medlemmer.

§ 12.

stk. 1. Hvert bestyrelsesmedlem har en stemme.

stk. 2. De i bestyrelsen behandlede anliggender afgøres ved simpelt flertal, såfremt andet ikke følger af disse vedtægter.

stk. 3. Direktiver, som en kommunalbestyrelse måtte have meddelt sine repræ-sentanter i bestyrelsen med hensyn til stemmeafgivning i konkrete sager, er bindende.

§ 13.

stk. 1. Til vedtagelse af følgende kræves, at mindst 6 bestyrelsesmedlemmer stemmer derfor:

a) Erhvervelse, afhændelse eller pantsætning af fast ejendom.

b) Optagelse af lån og påtagelse af garantiforpligtelser.

c) Etablering af samarbejde med andre selskaber inden for energiområdet.

stk. 2. Samtlige i stk. 1 nævnte spørgsmål skal gøres til genstand for 2 behandlinger med mindst 6 ugers mellemrum.

§ 14.

stk. 1. Til vedtagelse af følgende kræves, at mindst 7 bestyrelsesmedlemmer stemmer derfor:

a) Udvidelse, indskrænkning eller udskydelse af interessentskabets aktiviteter i forhold til vedtaget udbygningsplan.

b)  Ændring af interne afregningsprincipper, herunder puljeprincippet.

c)  Indbetaling af yderligere kapitalindskud.

d) Delejerskab af et eller flere anlæg for produktion af geotermisk energi.

e)  Optagelse af nye deltagere og vilkårene herfor.

f) Udtræden af deltagere efter udtrædendes begæring, bortset fra udtræden efter opsigelse i henhold til § 23.

g)  Vedtægtsændringer.

stk. 2. Samtlige i stk. 1 nævnte spørgsmål skal gøres til genstand for 2 behandlinger med mindst 6 ugers mellemrum.

Direktion

§ 15.

stk. 1. Bestyrelsen ansætter en direktion bestående af et eller flere medlemmer til varetagelse af interessentskabets daglige drift.

stk. 2. I direktørkontrakterne fastlægges omfanget af direktionens kompetence samt samvirket mellem bestyrelse og direktion.

Tegningsret

§ 16.

Interessentskabet tegnes af bestyrelsens formand eller næstformand i forening med en direktør, eller hver for sig i forening med 2 medlemmer af bestyrelsen.

Tilsynsmyndighed

§ 17.

stk. 1. Interessentskabets ledelse er pligtig at respektere de afgørelser, der træffes af myndigheder som udøver tilsyn med interessentskabets virksomhed, herunder i medfør af lov om kommunernes styrelse og lov om varmeforsyning.

stk. 2. Det påhviler bestyrelsen at søge godkendelse i fornødent omfang, herunder godkendelse af vederlag, diæter og godtgørelse, jf. § 11, stk. 5 og godkendelse af interessentskabets oprettelse af eller deltagelse i selskaber.

Budget

§ 18.

stk. 1. Direktionen skal senest 15. september forelægge forslag til budget for det efterfølgende regnskabsår for bestyrelsen tillige med budgetoverslag for de derpå følgende 3 år. Budgettet skal være godkendt senest 15. oktober.

stk. 2. Det godkendte budget tilsendes de deltagende kommuner, tilsynsmyndighederne samt interessentskabets revisorer.

Regnskab

§ 19.

stk. 1. Interessentskabets regnskabsår er kalenderåret.

stk. 2. Det påhviler direktionen at udarbejde årsregnskab, som i revideret stand forelægges for bestyrelsen til godkendelse senest 1. juni efter regnskabsårets udløb.

stk. 3. Regnskabet udfærdiges og aflægges i overensstemmelse med det kommunale regnskabssystem.

stk. 4. Årsregnskabet opgøres således som god regnskabsskik tilsiger under hensyntagen til tilstedeværende værdier og forpligtelser, under foretagelse af fornødne afskrivninger og henlæggelser samt i overensstemmelse med tilsynsmyndighedernes krav.

stk. 5. Det reviderede og godkendte regnskab tilsendes de deltagende kommuner. Regnskabet skal offentliggøres i Københavns kommunes regnskaber samt indsendes sammen med dette til tilsynsmyndighederne.

§ 20.

stk. 1. Interessentskabets varmepriser fastsættes efter reglerne i lovgivning om fastsættelse af varmepriser inklusive afskrivning, henlæggelser og forrentning af indskudskapital.

stk. 2. Priserne beregnes således, at der af deltagerne betales til fælles puljeafregning, uanset hvor på ledningsnettet varmen aftages.

stk. 3. Interessentskabet kan i særlige tilfælde og under iagttagelse af bestemmelsen i § 14, stk. 1, litra b fastsætte priser, der afviger fra puljeprisen.

stk. 4. Direktionen skal senest 15. september udarbejde forslag til endelig varmepris. Den endelige varmepris skal være fastsat af bestyrelsen senest den 15. oktober.

§ 21.

stk. 1. Udbytte kan vedtages i det omfang, der af Energitilsynet er tilladt forrentning af indskudskapitalen.

stk. 2. Hel eller delvis udlodning kan vedtages af den del af den indestående indskudskapital, der måtte være indbetalt i medfør af § 7, stk. 3.

Revision

§ 22.

stk. 1. Interessentskabets bogføring og årsregnskab revideres af 1 eller 2 af bestyrelsen valgte revisorer. En valgt revisor, skal være statsautoriseret eller registreret revisor. Interessentskabets revision skal være sagkyndig og uafhængig. Revisionen skal udføres i overensstemmelse med god offentlig revisionsskik.

stk. 2. Revisionens bemærkninger skal forelægges bestyrelsen til afgørelse.

Udtræden

§ 23.

stk. 1. Deltagelse i interessentskabet er uopsigelig indtil 31. december 2020 til hvilken eller senere 31. december opsigelse kan ske med 3 års skriftlig varsel.

stk. 2. En udtrædende deltager har ikke krav på nogen del af interessentskabets formue udover eget indskud iflg. § 7. Vilkårene, herunder tilbagebetalingsvilkårene for indskud, fastsættes i øvrigt ved overenskomst mellem den udtrædende og den resterende bestyrelse. I mangel af enighed fastsættes vilkårene af nedennævnte voldgiftsret.

stk. 3. Aftaler eller fastsatte vilkår forelægges af parterne i fællesskab for den myndighed, som (efter lov om kommunernes styrelse) fører tilsyn med fællesskabet til godkendelse.

stk. 4. En udtrådt deltager vedbliver at hæfte i forhold til tredjemand for interessentskabets på udtrædelsestidspunktet eksisterende forpligtelser, indtil disse er afviklede.

Opløsning

§ 24.

stk. 1. Interessentskabet kan opløses eller sammenlægges med et andet kommunalt fællesskab, såfremt 7 bestyrelsesmedlemmer stemmer for forslaget på 2 på hinanden følgende bestyrelsesmøder, der skal afholdes med mindst 6 ugers mellemrum.

stk. 2. Samtidig med vedtagelse af opløsning skal bestyrelsen udpege én eller flere likvidatorer til at afvikle interessentskabet.


stk. 3. Såfremt opløsning vedtages indenfor det i § 23, stk. 1 nævnte opsigelsesvarsel deltager den udtrædende deltager i likvidationen, som om opsigelse ikke var afgivet.

Voldgift

§ 25.

stk. 1. Parterne er enige om, at enhver tvist i videst muligt omfang bør søges bilagt ved forhandling.

stk. 2. Tvister, der måtte opstå - og som ikke kan bilægges ved forhandling - mellem interessentskabet og dets deltagere eller mellem deltagerne indbyrdes vedrørende interessentskabets forhold eller parternes rettigheder eller forpligtelser - herunder om fortolkningen af nærværende vedtægter eller andre mellem parterne indgåede aftaler - afgøres endeligt af en voldgiftsret, jf. dog § 23, stk. 3.

§ 26.

stk. 1. Voldgiftsretten består af 3 af Højesterets præsident udpegede højesteretsdommere, idet Højesterets præsident tillige træffer bestemmelse om hvem af disse, der skal fungere som voldgiftsrettens formand.

stk. 2. Voldgiftsretten kan tiltrædes af yderligere 2 medlemmer, der ligeledes udpeges af Højesterets præsident, såfremt de udpegede højesteretsdommere finder, at sagens karakter gør medvirken af særligt sagkyndige voldgiftsdommere ønskelig.

stk. 3. Såfremt tvistens karakter og omfang efter samtlige parters opfattelse gør det rimeligt, kan voldgiftsretten beklædes af kun én af Højesterets præsident udpeget højesteretsdommer. Denne skal have samme bemyndigelse som nævnt ovenfor i stk. 2 til at lade voldgiftsretten tiltræde af to særligt sagkyndige voldgiftsdommere.

§ 27.

stk. 1. Voldgiftsretten fastsætter selv sin procedure og træffer afgørelse om fastsættelse og fordeling af de med voldgiftssagen forbundne omkostninger.

stk. 2. I øvrigt gælder lov om voldgift.

Ikrafttræden

§ 28.

stk. 1. Nærværende vedtægter træder i kraft ved underskrivelsen.

§ 29.

Vedtægterne vil være at søge godkendt af tilsynsmyndighederne.

 

København, den 13. februar 1984

Signeret af de 5 interessentkommuners bestyrelsesmedlemmer.

København, den 11. december 1986

Ændring af § 19, stk. 5 og § 22, stk. 2 vedtaget af en enig bestyrelse.

København, den 8. december 1988

Ændring af § 18, stk. 1 og § 19, stk. 4 vedtaget af 7 bestyrelsesmedlemmer (1 medlem fraværende).

København, den 1. juni 1993

Ændring af §1, §2, §3 stk. 2, §4, §5, §8 stk. 3, §11 stk. 2, §13 stk. 1, §14 stk. 1, §18 stk. 1, §19, §20 stk. 1 og §24 stk. 1 samt § 28 stk. 2 og § 30 udgået vedtaget af en enig bestyrelse.

København, den 14. december 1994

Ændring af § 17, stk. 2 vedtaget af 7 bestyrelsesmedlemmer (1 medlem fraværende).

København, den 11. december 2002

Ændring af § 3, stk. 2, § 14, stk. 1, § 20, stk. 3 og § 21, stk. 1 vedtaget af 7 bestyrelsesmedlemmer. 1 bestyrelsesmedlem kunne ikke tiltræde ændringsforslagene.

København, den 30. maj 2012

Ændring af § 1, § 2, § 3, stk. 1, § 4, § 6, stk. 1, § 7, stk. 1 og 2, § 8 stk. 1, § 11, stk. 1 og 4, § 14, stk. 1 a og d. § 15, stk. 1, § 16, § 17, stk. 1 og 2, § 18, stk. 1 og 2, § 19, stk. 1, § 20, stk. 1, 3 og 4, § 22 stk. 1, § 23 stk. 1-3, § 24, stk. 1 og 2, § 25, stk. 2 vedtaget af 7 bestyrelsesmedlemmer (1 medlem fraværende).